Németország nemzeti ünnepe - november 9. vagy október 3.?

91749
48%
52%
November 9-e az újkori német történelem egyik legjelentősebb napja: 1918-ban ezen a napon kiáltották ki az első Német Köztársaságot, 1923-ban ezen a napon történt a sörpuccs, 1938-ban ezen a napon volt a „Kristályéjszaka” és végül 1989-ben ezen a napon omlott le a Berlini Fal. Jelenleg ugyanakkor a német nemzeti ünnep október 3. Ideje változtatni? Ez a téma ma is aktuális! Ezért most magyar nyelvre is lefordítottuk a kérdésre reagáló, 2013-ban publikált eredeti vitánkat.

1990. október 3. -„Egység, Igazságosság, Szabadság”

Szerző
Translator
2018. 05. 06. - 21:30
1990. október 3-a Németország nemzeti ünnepe és az „Egység, Igazságosság, Szabadság”szimbóluma. Ez a nap oldotta meg a német történelem 19. század óta jelenlévő nagy problémáját, mely korábban számos földrajzi, politikai és nemzetiségi konfliktushoz vezetett Európa központjában. és szilárdította meg az ország helyzetét egy békés Európában.

Küzdelem egy egységes Németországért. A Német- Római Birodalom 1806-os felbomlása óta egy kérdés uralta mind a német, mind az európai politikát: egy kis vagy egy, Ausztriát is magába foglaló nagy német egység lenne a megoldás? 1871-ben alakult meg a Második Német Birodalom, melynek „kisnémet” megoldása úgy tűnt, választ adott a területi kérdésekre. A Franciaországgal való rivalizálás, a két világháború és a kettéosztott Németország újra és újra területi vitákhoz vezettek, melyek azonban csak a Német Egység létrejöttének napjával értek véget.

Németország a monarchia, a diktatúra és a demokrácia gyűrűjében

Németország a 19. század kezdete óta az egység és szabadság közötti feszültségben rekedt. Az 1849-es alkotmány megpróbálta ezt a látszólagos ellentétet feloldani, de végül az uralkodó akaratán bukott meg.
Otto von Bismarck történelmi tette nyomán 1871-ben megvalósult Németország egysége- a szabadság ígérete nélkül. A második világháborút követően a weimari köztársaság alkotmánya kapcsolta össze a szabadság és egyenlőség elemeit. A politikai valóság ugyanakkor teljes ellentmondásban állt az első német demokrácia hivatalos és elméleti alapjaival. A weimari köztársaság bukása mindenekelőtt azon demokraták bukása volt, akik képtelennek bizonyultak megvédeni demokráciájukat. Ebben a hatalmi vákuumban ragadhatta magához a hatalmat Adolf Hitler és alakíthatta át Németországot a jogtalanság és igazságtalanság államává. Ezt követően a Harmadik Birodalom rémuralma a 20. századi Németország legsötétebb fejezetévé vált. A második világháború körülbelül 50 millió ember életét követelte.

E háború következményeként Németország két részre bomlott- a Német Szövetségi Köztársaságra (NSZK) és a Német Demokratikus Köztársaságra (NDK). Amíg Nyugat- Németországban virágzott a demokrácia és a piacgazdaság, keleten a szocializmus jegyében a 20. századi német történelem második diktatúrája volt születőben.

Az ország megosztottsága 1990. október 3-val ért véget, mely az egységet és szabadságot politikai valóságként honosította meg.

De miért nem november 9.?

November 9-e kétség kívül a modern német történelem sorsfordító napja.. Ebben az összefüggésben felvetődik a kérdés: ez a tény valódibb nemzeti ünneppé teszi november 9-ét, mint október 3-át? A nemzeti ünnep elsődlegesen egy olyan, pozitív szimbolikus hatással bíró eseményhez kapcsolódik, mely összekovácsolja az embereket és optimistán tekint a jövőbe. November 9-e nem utolsó sorban a sörpuccs (1923) és a Kristályéjszaka (1938) miatt egy olyan dátum, melyhez negatív gondolatok kapcsolódnak. A nemzeti ünnep továbbá egy világos üzenetet kell, hogy közvetítsen, amely november 9-e esetében lehetetlen. Milyen üzenetet közvetítene egy november 9-i nemzeti ünnep?Okulást a sikertelen puccsból, weimari köztársaság bukását a zsidóüldözés pusztító méreteit vagy a berlini fal lebontásával a német nép békés forradalmát ?Ezzel szemben október 3 üzenete világos: a szabadság győzelme.

1990. október 3.- egy új európai békeidő szimbóluma

Richard von Weizsäcker a Német Szövetségi Köztársaság egykori elnöke a „német egység napja”-nak ünnepségén azt mondta: „A világ békéjét akarjuk szolgálni egy egyesült Európával.” Ezek a szavak egy jövőcentrikus, megbízható Németország képét akarták közvetíteni a világnak. Németország elbúcsúzott múltbéli területi igényeitől és a népek közötti egyetértésre törekvés útjára lépett. Október 3-a emlékeztető és egyben figyelmeztetés, hogy a történelem ne ismételje önmagát.

Németország újraegyesítése a demokráciát és az európai békét fejezi ki; méltán érdemes tehát a nemzeti ünnep címre.

 

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

November 9.- Németország új nemzeti ünnepe

Translator
2018. 05. 04. - 21:30
Október 3-val összehasonlítva november 9-e ellentmondó emlékezetek összecsapásában álló dátum. Ugyanakkor Németország érdeke, hogy nemzeti ünnepét megváltoztassa és ezáltal mindkét történelmi dátum jelentőségét elismerje. November 9-ét meg kell őrizni a német emlékezetben és egyúttal a legnagyobb öröm és szégyen intézményesített megemlékezési napjává kell, hogy váljon.

Az, hogy október 3-nak aligha van tekintélye, 2004-ben vált világossá, mikor a néhai kancellár, Gerhard Schröder azt javasolta, a nemzeti ünnepet inkább október első vasárnapján ünnepeljék. Az indoklás: a gazdasági növekedés serkentése érdekében egy ünnepnappal kevesebb lenne az évben. Már magához a dátumhoz való, tiszteletet nélkülöző hozzáállás is a reform szükségességére figyelmeztet.
Október 3-a a mai napig hidegen hagyja a németeket. A kancellária és a parlament előtti hivatalos ünnepségeket leszámítva a Köztársaság többi része alig veszi észre a dátumot.. Az állami intézmények előtt felvonják a nemzeti lobogót,de az emberek csak elmennek mellette. Ugyanakkor egy állami ünnephez való ilyen hozzáállás veszélyeket rejt.

A nemzeti büszkeség napjának ennyire figyelmen kívül hagyása által a nemzeti bizalom súlyosan megsérült.. Külföldön a németeknek olyan gyakran kell megvédeniük magukat, hogy sokszor inkább megpróbálják elhallgatni származásukat. Bár a második világháború, a náci Németország és a zsidóság (és más kisebbségek) megsemmisítésére irányuló kísérlet óta majdnem három generáció nőtt fel, a német kép külföldön megrongálódott, hála a népirtásnak, a porosz-náci diktatúrának és a háborús bűnösségnek.„ Bár a nacionalizmus az önvédelem és a nemzeti érdekek elérésének egy rendkívül veszélyes eszköze tud lenni, ez nem mindenképpen van így. Az USA, Franciaország vagy Nagy-Brittannia példája bebizonyítja, hogy egy egészséges mennyiségű nemzetbüszkeség kifejezetten hasznos.

A német úgy cselekszik, ahogy állama is és elég szűk látókörű, elutasítja vagy csak részben vállalja felelősségét a nemzetközi közösségben. A nemzetközi mozgalmak, mint például a konfliktusmegoldó próbálkozások, a NATOval folytatott békeműveletek, a terrorizmus elhárítás és az eurokrízis tökéletes példák annak demonstrálására, hogy Németország lehetőségeihez képest rendkívül alulteljesít. Nem lehetnek a németek büszkék modern demokráciájukra, és egyúttal nem tölthetik-e be az európai és nemzetközileg is jelentős szerepüket?Meg kell, hogy fosszuk őket a lehetőségtől, hogy megünnepeljék a hazaszeretetüket? Egy nemzeti ünnepnap lehetővé teszi minden állam számára, hogy az megemlékezzen gazdag kultúrájára, magában foglalva mind a győzelmeket, mind a szégyeneket, melyek alapjai a mai kultúrájának. Ezt figyelembe véve problematikus egy meg nem ünnepelt nemzeti ünnep és ezt továbbgondolva egy nemzetállam, melynek tevékenységére a németek nem büszkék.

November 9-e a megfelelő nap

De miért november 9.? Nos, először is itt vannak a történelmi események: Scheidemann és Liebknecht által 1918-ban kikiáltott egyszerre szocialista és köztársasági Németország. Közjátékként ezt követte az 1923-as müncheni sörpuccs. A náci Németország 1938-as Kristályéjszakája, melynek zsinagógák és zsidó üzletek százai estek áldozatul a német történelem egyik legsötétebb fejezetét jelöli amely jelentős lépés volt a 6 millió európai zsidó megsemmisítése felé vezető úton. És végül a Berlini Fal leomlása november 9-nek estéjén, mely nem csupán a német egység létrejöttéhez, hanem a Vasfüggöny leomlásához is vezetett. És mi történt 1990. október 3-án? Az NDK-nak a Szövetségi Köztársaság területéhez való csatlakozása ezen a napon vált jogilag is érvényessé (valójában azonban már rég lezárult).
Ennek megfelelően az előbbi dátum nemzeti ünnepként való szélesebb körű, nyilvános elismerése hozzájárulna a németek történetírásának, öntudatának és nemzeti méltóságának erősítéséhez.

Az, hogy 1918. és 1989. november 9-e a szervezett, demokratikus német államnak sokat jelent, nem kérdés. 1990. október 3-nak jelentősége emellett elhalványul. De mi a helyzet 1923. és 1938. október 9-vel? Ezen évek szörnyű eseményei adnak okot arra, hogy mégse november 9-e legyen a németek nemzeti ünnepe?

1923. november 9-e az a nap, mikor megvédték az első Német Köztársaságot, így az további 10 éven át létezhetett

Ami 1938. november 9-ét, mint nemzeti ünnepet illeti, ez a dátum a 6 millió meggyilkolt zsidó iránt nem tiszteletlen, épp ellenkezőleg: emlékeztető jellegű. Miért? Mert ez pontosan egy nemzeti ünnep lényege. Egy nemzeti ünnep célja nem csak az ünneplés-, hanem a történelemtudatosságra ébresztés. Már a régi Szövetségi Köztársaságban is volt egy ilyen értelemben vett nemzeti ünnep;1953. június 17-e keleti németek lázadásának szovjetek általi véres leverésére való emlékezés. Mint ilyen, június 17-e ugyanazon nép keleti, elnyomott felére emlékezett. Ezen a napon nem ünnepeltek, hanem gyászoltak és emlékeztek a Köztársaság egyetlen céljára: az újraegyesítésre.
Ma is pontosan így kellene, hogy ez a nap kezelve legyen:, egy állami ünnep az emlékezésért, a szomorúságért, a németek egyesítéséért és az egész nemzet ünnepléséért. Így november 9-nek meg lehet és meg kell őriznie nemcsak a borzalmas népirtás, de a német sikerek emlékét is szemben október 3-mal, mely csak elősegíti a történelem elfedését.

November 9-e a nemzeti emlékezést és a nemzeti méltóság megújulását jelképezi. Egy új, a régi idők romjain és emlékezetében megalakult modern Németországot.

Közel 70 évvel a második világháború után a németek vissza kellene, kapják „egészséges” nemzettudathoz való jogukat. November 9-nek nemzeti ünneppé való avatása ebben az értelemben a változás első lépése lenne. Bár jelenleg nem szerepel a napirenden, közös érdek, hogy vitatémává váljon

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

48%
52%

Hozzászólások

Új hozzászólás